Nondiscrimination Statement Tagalog

Read this page in English | Spanish | Chinese | Russian | French Creole (Haitian Creole) | Korean | Italian | Yiddish | Bengali | Polish | Arabic | French | Urdu | Tagalog | Greek | Albanian

Appendix A to Part 92—Sample Notice Informing Individuals About Nondiscrimination and Accessibility Requirements and Sample Nondiscrimination Statement:

Discrimination is Against the Law

Sumusunod ang Dr. John J. Hickey, DPM, PLLC sa mga naaangkop na Pampederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.  Ang Dr. John J. Hickey, DPM, PLLC ay hindi nagtatangi ng mga tao o hindi nagpapakita ng ibang pakikitungo dahil sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.

Ang Dr. John J. Hickey, DPM, PLLC ay:

• Nagbibigay ng mga libreng tulong at serbisyo sa mga taong may kapansanan upang mahusay silang makipag-ugnayan sa amin, gaya ng:

○ Mga kwalipikadong interpreter ng sign language

○ Nakasulat na impormasyon sa iba pang mga format (malaking print, audio, mga naa-access na electronic na format, iba pang mga format)

• Nagbibigay ng mga libreng serbisyo sa wika sa mga taong hindi Ingles ang pangunahing wika, gaya ng:

○ Mga kwalipikadong interpreter

○ Impormasyong nakasulat sa iba pang mga wika

Kung kailangan mo ang mga serbisyong ito, makipag-ugnayan kay Meghan Hickey Pace, MPH

Kung naniniwala kang hindi naibigay ng Dr. John J. Hickey, DPM, PLLC ang mga serbisyong ito o nandiskrimina ito sa ibang paraan batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian, maaari kang maghain ng karaingan sa: [Name and Title of Civil Rights Coordinator], [Mailing Address], [Telephone number ], [TTY number—if covered entity has one], [Fax], [Email]. Maaari kang maghain ng karaingan nang personal o sa pamamagitan ng koreo, fax o email. Kung kailangan mo ng tulong sa paghahain ng karaingan, narito si [Name and Title of Civil Rights Coordinator] upang tulungan ka.

Maaari ka ring maghain ng reklamo sa mga karapatang sibil sa U.S. Department of Health and Human Services (Kagawaran ng Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao ng U.S.), Office for Civil Rights (Tanggapan para sa Mga Karapatang Sibil), sa electronic na paraan sa Office for Civil Rights Complaint Portal, na makikita sa https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf , o sa pamamagitan ng koreo o telepono sa:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Ang mga form ng reklamo ay makukuha sa http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html .

No Health Form settings found. Please configure it.

Our Location

Find us on the map

Hours of Operation

Our Regular Schedule

Monday:

10:00 am-5:00 pm

Tuesday:

10:00 am-5:00 pm

Wednesday:

10:00 am-5:00 pm

Thursday:

10:00 am-5:00 pm

Friday:

10:30 am-3:00 pm

Saturday:

10:00 am-1:00 pm

Sunday:

Closed

No Health Form settings found. Please configure it.