Nondiscrimination Statement Albanian

Read this page in English | Spanish | Chinese | Russian | French Creole (Haitian Creole) | Korean | Italian | Yiddish | Bengali | Polish | Arabic | French | Urdu | Tagalog | Greek | Albanian

Appendix A to Part 92—Sample Notice Informing Individuals About Nondiscrimination and Accessibility Requirements and Sample Nondiscrimination Statement:

Discrimination is Against the Law

Dr. John J. Hickey, DPM, PLLC vepron në përputhje me ligjet e zbatueshme federale të të drejtave civile dhe nuk ushtron diskriminim mbi baza si raca, ngjyra, prejardhja etnike, mosha, aftësia e kufizuar ose gjinia.  Dr. John J. Hickey, DPM, PLLC nuk i përjashton personat ose nuk i trajton ata në mënyrë të diferencuar për shkak të racës, ngjyrës, prejardhjes etnike, moshës, aftësisë së kufizuar ose gjinisë.

Dr. John J. Hickey, DPM, PLLC:

• Ofron ndihmë dhe shërbime falas për personat me aftësi të kufizuara për të komunikuar në mënyrë efektive me ne, si p.sh.:

○ Interpretues të kualifikuar të gjuhës së shenjave

○ Informacione me shkrim në formate të tjera (me germa të mëdha, audio, formate elektronike të aksesueshme, formate të tjera)

• Ofron shërbime gjuhësore falas për personat që nuk kanë anglishten si gjuhë të parë të tyren, si p.sh.:

○ Interpretues të kualifikuar

○ Informacione me shkrim në gjuhë të tjera

Nëse ju nevojiten këto shërbime, kontaktoni me Meghan Hickey Pace, MPH

Nëse besoni se Dr. John J. Hickey, DPM, PLLC ka dështuar në ofrimin e këtyre shërbimeve apo ju ka diskriminuar në një mënyrë tjetër në bazë të racës, ngjyrës, prejardhjes etnike, moshës, aftësisë së kufizuar apo gjinisë, ju mund të depozitoni një ankesë pranë: [Name and Title of Civil Rights Coordinator], [Mailing Address], [Telephone number ], [TTY number—if covered entity has one], [Fax], [Email]. Ankesën mund ta depozitoni personalisht ose ta dërgoni me postë, faks ose email. Nëse ju nevojitet ndihmë për depozitimin e një ankese, [Name and Title of Civil Rights Coordinator] do të jetë në dispozicionin tuaj për t'ju ndihmuar.

Ju mund të depozitoni gjithashtu një ankesë për të drejtat civile pranë U.S. Department of Health and Human Services (Departamenti Amerikan i Shërbimeve të Shëndetit dhe Njeriut), Office for Civil Rights (Zyra për të Drejtat Civile), në mënyrë elektronike përmes Office for Civil Rights Complaint Portal, që gjendet në adresën https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf , ose me postë apo telefon në:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)

Formularët e ankesave gjenden në adresën http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html .

No Health Form settings found. Please configure it.

Our Location

Find us on the map

Hours of Operation

Our Regular Schedule

Monday:

10:00 am-5:00 pm

Tuesday:

10:00 am-5:00 pm

Wednesday:

10:00 am-5:00 pm

Thursday:

10:00 am-5:00 pm

Friday:

10:30 am-3:00 pm

Saturday:

10:00 am-1:00 pm

Sunday:

Closed

No Health Form settings found. Please configure it.