We proudly offer these products in our office:

Anodyne shoes https://www.anodyneshoes.com

BioFreeze http://www.biofreeze.com

Dr. Comfort shoes and socks http://www.drcomfort.com

Drs Remedy Nail polish - http://www.remedynails.com/

Relief Cream http://corganics.com/relief.html

Steri-Shoe Shoe Sanitizer http://www.sterishoe.com/

 

 

Read this page in English | Spanish | Chinese | Russian | French Creole (Haitian Creole) | Korean | Italian | Yiddish | Bengali | Polish | Arabic | French | Urdu | Tagalog | Greek | Albanian

Appendix A to Part 92—Sample Notice Informing Individuals About Nondiscrimination and Accessibility Requirements and Sample Nondiscrimination Statement:

Discrimination is Against the Law

Dr. John J. Hickey, DPM, PLLC postępuje zgodnie z obowiązującymi federalnymi prawami obywatelskimi i nie dopuszcza się dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć.  Dr. John J. Hickey, DPM, PLLC nie wyklucza żadnych osób i nie stosuje różnego traktowania ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć.

            Dr. John J. Hickey, DPM, PLLC:

            • Zapewnia bezpłatną pomoc i usługi osobom niepełnosprawnym w celu umożliwienia skutecznej komunikacji, na przykład:

                        ○ Wykwalifikowanych tłumaczy języka migowego

            ○ Informacje na piśmie w różnych formatach (duży druk, audio, dostępne formaty elektroniczne, inne formaty)

            • Zapewnia bezpłatne usługi językowe dla osób, dla których angielski nie jest pierwszym językiem, na przykład:

                        ○ Wykwalifikowanych tłumaczy

                        ○ Informacje na piśmie w innych językach

            Jeżeli chcesz skorzystać z tych usług, skontaktuj się z Meghan Hickey Pace, MPH

Jeżeli uważasz, że Dr. John J. Hickey, DPM, PLLC nie świadczy tych usług lub w inny sposób dopuszcza się dyskryminacji ze względu na rasę, koloru skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć, możesz złożyć skargę do: [Name and Title of Civil Rights Coordinator], [Mailing Address], [Telephone number ], [TTY number—if covered entity has one], [Fax], [Email]. Skargę można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub faksu. Jeżeli potrzebujesz pomocy w złożeniu skargi, [Name and Title of Civil Rights Coordinator] może w tym pomóc.

Skargę obywatelską można również złożyć w U.S. Department of Health and Human Services (Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych), Office for Civil Rights (Biuro Praw Obywatelskich), drogą elektroniczną za pośrednictwem Office for Civil Rights Complaint Portal na stronie https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, pocztą tradycyjną lub dzwoniąc pod numer telefonu:

U.S.  Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Formularze skarg są dostępne na stronie http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.