Nondiscrimination Statement French Creole

Read this page in English | Spanish | Chinese | Russian | French Creole (Haitian Creole) | Korean | Italian | Yiddish | Bengali | Polish | Arabic | French | Urdu | Tagalog | Greek | Albanian

Appendix A to Part 92—Sample Notice Informing Individuals About Nondiscrimination and Accessibility Requirements and Sample Nondiscrimination Statement:

Discrimination is Against the Law

Dr. John J. Hickey, DPM, PLLC konfòm ak lwa sou dwa sivil Federal ki aplikab yo e li pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, peyi orijin, laj, enfimite oswa sèks. Dr. John J. Hickey, DPM, PLLC pa ekskli moun oswa trete yo nan fason ki diferan akoz ras, koulè, peyi orijin, laj, enfimite oswa sèks yo.

Dr. John J. Hickey, DPM, PLLC:

• Bay èd ak sèvis gratis pou moun ki andikape pou yo kominike avèk nou nan fason ki efikas, tankou:

○ Enèprèt langaj siy ki kalifye

○ Enfòmasyon ekri nan lòt fòma (gwo lèt, odyo, fòma elektwonik ki aksesib, lòt fòma)

• Bay sèvis lang gratis a moun lang prensipal yo pa Anglè, tankou:

○ Enèprèt kalifye

○ Enfòmasyon ki ekri nan lòt lang

Si w bezwen sèvis sa yo, kontakte Meghan Hickey Pace, MPH

Si w kwè Dr. John J. Hickey, DPM, PLLC pa t bay sèvis sa yo oswa te fè diskriminasyon nan yon lòt fason sou baz ras, koulè, peyi orijin, laj, enfimite oswa sèks, ou ka depoze yon plent nan: [Name and Title of Civil Rights Coordinator], [Mailing Address], [Telephone number], [TTY number—if covered entity has one], [Fax], [Email]. Ou ka depoze yon plent an pèsòn oswa pa lapòs, pa faks oswa pa imel. Si w bezwen èd pou w depoze yon plent [Name and Title of Civil Rights Coordinator] disponib pou ede w.

Ou ka depoze yon plent pou dwa sivil tou nan U.S. Department of Health and Human Services, (Ministè Sèvis Sante ak Imen Ameriken), Office for Civil Rights (Biwo Dwa Sivil) atravè Office for Civil Rights Portal, pa mwayen elektwonik ki disponib  nan https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf , oswa pa lapòs oswa:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Fòmilè pou plent yo disponib nan http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html .

No Health Form settings found. Please configure it.

Our Location

Find us on the map

Hours of Operation

Our Regular Schedule

Monday:

10:00 am-5:00 pm

Tuesday:

10:00 am-5:00 pm

Wednesday:

10:00 am-5:00 pm

Thursday:

10:00 am-5:00 pm

Friday:

10:30 am-3:00 pm

Saturday:

10:00 am-1:00 pm

Sunday:

Closed

No Health Form settings found. Please configure it.